बुद्धं शरणं गच्छामि।
धर्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि।

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།
ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།
དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

i take refuge in the buddha.
i take refuge in the dharma.
i take refuge in the sangha.